Jak rozwiązania zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) firmy Fudo Security mogą ułatwić przestrzeganie dyrektywy NIS 2?

Jak rozwiązania zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) firmy Fudo Security usprawniają zgodność z dyrektywą NIS 2

Dyrektywa NIS 2, formalnie znana jako „Dyrektywa (UE) 2022/2555 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu wysoki wspólny poziom cyberbezpieczeństwa we Wspólnocie”, to regulacja Unii Europejskiej, mająca na celu wzmocnienie ramy cyberbezpieczeństwa dla dostawców infrastruktury krytycznej i dostawców usług cyfrowych. Rozwiązania zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) firmy Fudo Security mogą odgrywać kluczową rolę w pomaganiu organizacjom osiągnąć zgodność z tą dyrektywą. Przeanalizujmy to zagadnienie dokładniej w tym artykule.

Jeśli interesuje Cię zrozumienie różnic między naszymi dwoma rozwiązaniami PAM, zapraszamy do lektury jednego z naszych najnowszych artykułów porównujących Fudo One z Fudo Enterprise, lub możesz sprawdzić porównanie naszych produktów.

Zrozumienie Wyzwań: Dyrektywa NIS 2

Dyrektywa NIS 2, będąca następcą początkowej Dyrektywy NIS, wprowadza bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa, skierowane do podmiotów kluczowych dla cyfrowej gospodarki Unii Europejskiej. Regulacja ta nie tylko poszerza swój zakres, ale także nakłada na podmioty obowiązek wdrożenia zwiększonych środków bezpieczeństwa, raportowania incydentów i nie tylko. Poniżej przedstawiamy główne cele dyrektywy NIS 2:

Wzmacnianie Cyberbezpieczeństwa: NIS 2 ma przede wszystkim na celu wzmocnienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dąży do poprawy odporności sieci i systemów informacyjnych przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością, zapewniając ciągłą dostępność i integralność istotnych usług i infrastruktury cyfrowej.

Poszerzenie Zakresu: Jednym z kluczowych celów NIS 2 jest rozszerzenie zakresu dyrektywy, obejmując szerszą gamę sektorów. Obejmuje to uwzględnienie nowych sektorów, takich jak gospodarka odpadami, produkcja żywności i produkcja, uznając ich znaczenie w cyfrowej gospodarce.

Rygorystyczne Wymagania Cyberbezpieczeństwa: Dyrektywa wprowadza bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla dostawców infrastruktury krytycznej i dostawców usług cyfrowych. Nakazuje wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami.

Raportowanie Incydentów: NIS 2 kładzie duży nacisk na raportowanie incydentów. Wymaga od organizacji natychmiastowego zgłaszania istotnych incydentów wpływających na ich sieci i systemy informacyjne kompetentnym organom. Zapewnia to identyfikację i szybką reakcję na incydenty cybernetyczne, zmniejszając potencjalny wpływ na istotne usługi.

Wzmocnienie Współpracy: Dyrektywa promuje współpracę i wymianę informacji między państwami członkowskimi UE, aby wspierać zbiorowe podejście do cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie muszą ustanowić reżimy regulacyjne umożliwiające koordynację i współpracę w przypadku incydentów transgranicznych.

Kompetentne Władze: NIS 2 przypisuje określone role i odpowiedzialności kompetentnym organom, w tym ustanawianie Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT). Te organy odgrywają kluczową rolę w obszarze zarządzania incydentami, nadzoru nad cyberbezpieczeństwem i egzekwowania przepisów.

Kary za Brak Zgodności: Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim nałożenie kar za brak zgodności z postanowieniami dyrektywy. Zachęca to organizacje do poważnego podejścia do kwestii cyberbezpieczeństwa i przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa.

Promowanie Innowacji i Odporności: NIS 2 rozumie znaczenie innowacji w erze cyfrowej. Zachęca organizacje do przyjęcia najnowszych środków bezpieczeństwa cybernetycznego, zapewniając jednocześnie ich odporność w obliczu ewoluujących zagrożeń cybernetycznych.

Spójność w UE: NIS 2 ma na celu zharmonizowanie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej, zmniejszając fragmentację i zapewniając spójne i jednolite podejście do przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Ochrona Konsumentów Usług Cyfrowych: Ostatecznie NIS 2 ma na celu ochronę interesów osób i firm korzystających z usług cyfrowych. Poprzez wzmocnienie środków cyberbezpieczeństwa, dąży do zabezpieczenia prywatności, danych i ogólnego doświadczenia cyfrowego konsumentów.

Jak wynika z powyższej listy, główne cele dyrektywy NIS 2 koncentrują się wokół poprawy cyberbezpieczeństwa, rozszerzenia jej zakresu, narzucenia rygorystyczniejszych wymagań, zwiększenia współpracy oraz ochrony istotnych usług i infrastruktury cyfrowej w Unii Europejskiej.

Sektory objęte dyrektywą NIS 2:

Dyrektywa NIS 2 dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych, pochodzących z określonych sektorów, które:
spełniają kryteria klasyfikacji jako przedsiębiorstwa średniej wielkości (zdefiniowane przez 2003/361/WE),
lub przekraczają progi określone dla przedsiębiorstw średniej wielkości i świadczą swoje usługi lub prowadzą swoje działalności w obrębie Unii.

Podmioty są kategoryzowane w ramach dyrektywy jako „istotne” lub „ważne”, na podstawie ich znaczenia dla wewnętrznego rynku Unii i potencjalnych społecznych i gospodarczych konsekwencji zakłóceń ich usług. Istotne i ważne podmioty zazwyczaj działają w sektorach i rodzajach podmiotów podanych poniżej:

Główne sektory o wysokiej krytyczności:

Energia – w tym energia elektryczna, cieplna i chłodnicza, ropa, gaz i wodór.
Transport – lotniczy, kolejowy, wodny i drogowy.
Bankowość – instytucje kredytowe.
Infrastruktury rynku finansowego.
Opieka zdrowotna – placówki opieki zdrowotnej, w tym szpitale, prywatne kliniki, określone laboratoria, producenci produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, itp.
Dostawa i dystrybucja wody pitnej.
Przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem ścieków.
Infrastruktura cyfrowa – punkty wymiany internetowej, dostawcy usług DNS, rejestratorzy nazw TLD, dostawcy usług chmurowych itp.
Zarządzanie usługami ICT (biznesowymi).
Administracja publiczna.
Przestrzeń kosmiczna.

Inne sektory krytyczne:

Usługi pocztowe i kurierskie.
Zarządzanie odpadami.
Produkcja, produkcja i dystrybucja chemikaliów.
Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności.
Produkcja:
– wyrobów medycznych i in vitro,
– produktów komputerowych, elektronicznych i optycznych,
– sprzętu elektrycznego,
– maszyn i urządzeń niesklasyfikowanych gdzie indziej,
– pojazdów silnikowych, przyczep i naczep,
– innych środków transportu.
Dostawcy cyfrowi (rynki internetowe, wyszukiwarki internetowe, platformy usług społecznościowych).
Organizacje badawcze.

Te kategorie ilustrują wszechstronne podejście Unii Europejskiej do cyberbezpieczeństwa, podkreślając wzajemne powiązania różnych sektorów i potencjalne skutki kaskadowe, gdy jeden sektor zostanie narażony na ryzyko.

Jak rozwiązania PAM firmy Fudo Security mogą pomóc w osiągnięciu zgodności z dyrektywą NIS 2?

Oto krótka lista obszarów, w których rozwiązania PAM firmy Fudo mogą pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań dyrektywy NIS 2:

Kontrola dostępu o dużej granulacji: Rozwiązania PAM firmy Fudo zapewniają wydajne funkcje kontroli dostępu i monitorowania, stosując podejście Zero Trust. Pozwala to organizacjom na efektywne zarządzanie i kontrolowanie dostępu do kluczowych sieci i systemów informacyjnych. Wdrożenie polityk dostępu o dużej granulacji zapewnia, że tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do wrażliwych systemów i danych, co spełnia wymagania dyrektywy NIS 2 dotyczące kontroli dostępu.

Wzmożone monitorowanie i raportowanie: Jednym z kluczowych aspektów dyrektywy NIS 2 jest potrzeba kompleksowego monitorowania i szybkiego raportowania incydentów. Rozwiązania PAM firmy Fudo rejestrują każdą sesję użytkownika, dostarczając organizacjom szczegółowych śladów audytowych, które mogą być bezcenne podczas kontroli zgodności.

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi: NIS 2 podkreśla znaczenie zarządzania kontami uprzywilejowanymi i ich dostępem. Rozwiązania PAM firmy Fudo pomagają organizacjom w zarządzaniu i zabezpieczaniu tych kont, zapewniając, że poufne dane nie są ujawniane lub udostępniane w niewłaściwy sposób.

Wieloczynnikowa autoryzacja (MFA): Zdolności wieloczynnikowej autoryzacji (MFA) w Fudo Enterprise zapewniają dodatkową warstwę zabezpieczeń, co jest zgodne z naciskiem dyrektywy na wzmocnioną autoryzację. MFA może pomóc organizacjom zapewnić, że tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do kluczowych systemów i danych.

Rejestracja sesji i śladów audytowych: Rozwiązania PAM firmy Fudo rejestrują i przechowują wszystkie sesje użytkownika, umożliwiając tworzenie kompleksowych śladów audytowych i analizę śladów, co pomaga organizacjom wykazać zgodność z wymaganiami dyrektywy NIS 2 dotyczącymi audytów.

Alerty w czasie rzeczywistym i wykrywanie anomalii: Fudo Enterprise można skonfigurować tak, aby dostarczał alerty w czasie rzeczywistym i uruchamiał automatyczne reakcje na podejrzane lub nieautoryzowane działania. To zgodne z naciskiem dyrektywy NIS 2 na wykrywanie i raportowanie incydentów.

Możliwości integracji: Zdolność rozwiązań PAM firmy Fudo do integracji z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa zapewnia, że organizacje mogą uzyskać scentralizowany przegląd wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, co jest istotne dla zharmonizowanego i jednolitego podejścia do zgodności.

Bezpieczny zdalny dostęp: Dyrektywa NIS 2 rozpoznaje znaczenie bezpiecznego zdalnego dostępu. Fudo Enterprise PAM ułatwia to, zapewniając, że cały zdalny dostęp jest nie tylko uwierzytelniany, ale także szyfrowany, monitorowany i rejestrowany.

Dzięki wdrożeniu wydajnych kontroli dostępu, monitorowania i zarządzania kontami uprzywilejowanymi, a także wsparcia wieloczynnikowej autoryzacji, śladów audytowych i wykrywania incydentów, rozwiązania PAM firmy Fudo mogą pomóc organizacjom wzmocnić swoje bezpieczeństwo cybernetyczne i dostosować się do wymagań dyrektywy NIS 2. W tym artykule przeanalizowaliśmy temat dyrektywy NIS 2, przedstawiliśmy zakres tej dyrektywy, wpływ na sektory oraz obszary, w których rozwiązania PAM mogą pomóc w osiągnięciu zgodności. Mam nadzieję, że zebrane tutaj informacje pomogą Ci zrozumieć, jakie wsparcie mogą zaoferować rozwiązania PAM firmy Fudo w realizacji wymagań dyrektywy NIS 2. Jeśli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży drogą mailową pod adresem sales@fudosecurity.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 100 67 00. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem https://fudosecurity.com/pl.