Research & Development

w Fudo Security

Nasz najnowszy projekt: innowacja produktowa

Projekt „Opracowanie innowacyjnego modułu SI w branży cyberbezpieczeństwa, dedykowanego do monitorowania i inteligentnej analizy sesji uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Wartość projektu: 3 469 418,83 ZŁ
Wkład finansowy Funduszu Europejskiego: 2 632 914,80 zł

Główny cel projektu:

Opracowanie innowacyjnego modułu sztucznej inteligencji (SI) działającego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dedykowany do monitorowania i inteligentnej analizy uprzywilejowanych sesji w czasie rzeczywistym

Rezultat projektu:

Nowość produktowa – Moduł SI, który jest w stanie monitorować, zarządzać i analizować uprzywilejowane sesje w czasie rzeczywistym przy użyciu samouczących się algorytmów opartych na uczeniu maszynowym i rozwiązaniach SI.

Moduł AI zostanie uzyskany poprzez opracowanie pięciu samouczących się klasyfikatorów – algorytmów realizujących zarówno – zachowanie użytkownika, jak i analizę dostępu uprzywilejowanego. Dzięki połączeniu klasyfikatorów w module AI możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa dostępu uprzywilejowanego, zmniejszenie liczby cyberataków wynikających z naruszeń bezpieczeństwa w tym obszarze oraz zwiększenie bezpieczeństwa wrażliwych i prywatnych danych podlegających dostępowi przez uprzywilejowanych użytkowników. Możliwa będzie również automatyzacja procesu analizy sesji uprzywilejowanych.

Unikalne cechy rezultatu projektu:

Rezultaty zostaną osiągnięte dzięki różnorodnym zadaniom i działaniom badawczo-rozwojowym, których efektem będzie innowacja produktowa – w postaci znacząco ulepszonej usługi, umożliwiającej kompleksowe monitorowanie, analizę i zarządzanie dostępem uprzywilejowanym.

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na problemy i potrzeby podmiotów działających w obszarze infrastruktury krytycznej, firm prywatnych, jak również instytucji publicznych. Planowane do opracowania rozwiązanie będzie analizować w czasie rzeczywistym różnorodne dane związane z sesjami uprzywilejowanymi, w tym m.in. dane biometryczne, sieciowe i semantyczne, dzięki czemu będzie w stanie zidentyfikować anomalie podczas sesji uprzywilejowanej, a także powiadomić i zapobiec kradzieży wrażliwych danych lub cyberatakowi.

Wynik ten pozwoli również na analizę niekontrolowanych wcześniej danych związanych z sesjami uprzywilejowanymi, a tym samym będzie w stanie zniwelować istniejące luki bezpieczeństwa w dostępie uprzywilejowanym. Dodatkowo wprowadzenie automatyzacji do procesu kontroli i analizy sesji uprzywilejowanych znacznie skróci czas potrzebny na realizację tego procesu.

Wdrożenie innowacyjnych rezultatów projektu:

Będzie on realizowany poprzez wprowadzenie wyników prac B+R we własnej działalności oraz oferowanie ich wybranym grupom odbiorców.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.