Polityka Prywatności

na 06.10.2023

Administrator Danych Osobowych

Fudo Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224900, NIP 5242521745;

[DEFINICJE]

I.1 Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6 Ustawy, udostępnione przez Użytkowników i zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez firmę Fudo Security sp. z o.o;
I.2 Polityka – oznacza niniejszą Politykę Prywatności Serwisów;
I.4 Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem fudosecurity.com;
I.5 Ustawa – oznacza Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2011 roku, nr 203, poz. 1371); I.6 Użytkownik – oznacza podmioty odwiedzające i korzystające, w tym poprzez przekazywanie Danych Osobowych, z Serwisu.

§1: Ogólne postanowienia

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Fudo Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS 0000224900.

 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymaganiami ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a ich przechowywanie odbywa się na bezpiecznych serwerach.

 3. Szanujemy prawo do prywatności oraz troszczymy się o bezpieczeństwo danych. W tym celu stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Dane osobowe podane na stronie internetowej „Kontakt” Administratora Danych Osobowych traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieupoważnionych.

§2 i §3: Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Firma Fudo Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS 0000224900, jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik przesyła wypełniony formularz dostępny na naszej stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych lub ma konto użytkownika, przetwarzamy dane Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres firmy/siedziby organizacji.

 2. Firma Fudo Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS 0000224900, jest również Administratorem Danych Osobowych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/komercyjnych oraz osób, które wyraziły zgodę na profilowanie.

 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i w sposób niezbędny do zawarcia, kształtowania treści umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz do jej prawidłowego wykonania (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w zakresie i w sposób niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych, których podlega Administrator Danych Osobowych (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w zakresie i w sposób niezbędny do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, a przetwarzanie nie narusza interesów ani podstawowych praw i wolności Użytkownika (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeśli zapisuje się na newsletter lub składa wniosek o demonstrację produktu (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/komercyjnych (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeśli wyraził on chęć poddania się profilowaniu (podstawa prawna – przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak: • w przypadku wykonania zawartej umowy – przez okres do jej zakończenia, a po tym czasie – przez okres i w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku zgody Użytkownika na przetwarzanie danych po zakończeniu umowy – do momentu wycofania tej zgody,
  • do spełnienia obowiązków prawnych, których podlega Administrator Danych Osobowych w związku z jego działalnością gospodarczą i umowami przez okres do czasu spełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
  • do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, przez okres, w którym nie zostaną zrealizowane uzasadnione interesy Administratora, które są podstawą przetwarzania, lub do czasu, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec tego przetwarzania,
  • w zakresie wysyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/komercyjnych i profilowania – przez okres do momentu wycofania zgody Użytkownika na takie przetwarzanie.

§4: prawa użytkownika

 1. Każda osoba, która jest podmiotem danych, ma prawo:
  • do dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO – w każdym czasie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo uzyskać dostęp do tych danych lub ich kopię. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek udzielić odpowiednich informacji bez nadmiernych opłat i niezwłocznie. Termin na spełnienie takiego żądania wynosi jeden miesiąc, lecz nie dłużej niż trzy miesiące – w przypadku złożonych przypadków (ze względu na liczbę żądań lub skomplikowany charakter żądania), licząc od daty otrzymania żądania;
  • do poprawienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO – w każdym czasie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych poprawienia swoich danych osobowych, jeśli stwierdzi nieścisłości w danych osobowych gromadzonych przez tego Administratora;
  • do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO – w każdym czasie, w sytuacji opisanej w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli takie żądanie jest uzasadnione, dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, a podejmowanie jakichkolwiek operacji inne niż przechowywanie danych będzie wymagało oddzielnego zgłoszenia tego przez tego podmiotu danych, chyba że przetwarzanie jest konieczne do ochrony roszczeń lub praw innej osoby lub z ważnych powodów interesu publicznego;
  • do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – w przypadku ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych Administratorowi Danych Osobowych, twierdząc, że pierwszeństwo ma jej interes, prawa i wolności wobec celu przetwarzania danych;
  • do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO – w każdym czasie, w sytuacji opisanej w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących jej, a Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia;
  • do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO – w każdym czasie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie czytelnym maszynowo swoich danych osobowych przetwarzanych automatycznie na podstawie jej zgody lub w związku z wykonaniem umowy;
  • do złożenia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;
  • do wycofania zgody – w przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na zapisie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Administratora Danych Osobowych i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:
  • drogą elektroniczną: marketing@fudosecurity.com
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 100 67 00
  • listownie na adres: Fudo Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS 0000224900

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu umowy lub wycofaniu zgody jedynie w zakresie koniecznym do zgłoszenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe lub UE lub prawo międzynarodowe zobowiązują nas do zachowania danych.

 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika i inne dane, które przetwarza, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania). Administrator Danych Osobowych nie przekazuje/wykonuje przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 5. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych i zastosowaliśmy kontrolę dostępu, aby zminimalizować skutki ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.

 6. Dane osobowe przetwarzane są tylko przez osoby upoważnione przez nas lub podmioty przetwarzające, z którymi ścisłe współpracujemy i z którymi jesteśmy związani umową do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§4: pliki cookies

 1. Strona internetowa fudosecurity.com używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się z witryną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego użytkownik się łączy. Parametry pozwalają czytać informacje zawarte w tych plikach tylko serwerowi, który je utworzył, dzięki czemu cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.

 2. Zebrane informacje dotyczą adresu IP, typu przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, danych dotyczących czasu i daty, lokalizacji oraz informacji przesłanych na stronę za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane są używane do monitorowania i sprawdzania, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aby umożliwić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorujemy informacje użytkownika za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie internetowej.

 4. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala dostosować treść strony internetowej, którą użytkownik używa, do jego potrzeb. Zapamiętując preferencje użytkownika, umożliwiają odpowiednie dopasowanie reklam kierowanych do użytkownika. Używamy plików cookies, aby zapewnić najwyższy standard komfortu korzystania z naszej strony internetowej, a zebrane dane są używane wyłącznie wewnątrz naszej firmy do optymalizacji naszych operacji.

 5. Używamy następujących rodzajów plików cookies na naszych stronach internetowych:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, np. pliki cookies uwierzytelniające używane do usług wymagających uwierzytelnienia na stronie internetowej, • pliki cookies używane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywające nadużycia w uwierzytelnianiu w ramach Serwisu,

• pliki cookies „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak jest używana strona internetowa, • pliki cookies „funkcjonalne”, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych ustawień użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp. • pliki cookies „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 1. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania plików cookies w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies są dostępne w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari ITP.

§5: zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Administratora Danych Osobowych,
w celu przedstawienia ofert produktów lub usług Administratora Danych Osobowych. 

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych,
do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych,
prawo sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo
do cofnięcia zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Danych Osobowych jest FUDO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS: 0000224900.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail od Administratora Danych Osobowych ofert produktów lub usług Administratora Danych Osobowych, w formie nieszyfrowanych plików.

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych,
do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych,
prawo sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo
do cofnięcia zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Danych Osobowych jest FUDO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS: 0000224900.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój korespondencyjny od Administratora Danych Osobowych ofert produktów lub usług Administratora Danych Osobowych.

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych,
do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych,
prawo sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo
do cofnięcia zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Danych Osobowych jest FUDO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, KRS: 0000224900.