NIS 2

Zagrożenia cybernetyczne stale ewoluują, a infrastruktura cyfrowa staje się coraz bardziej połączona ze sobą, ochrona wrażliwych informacji i systemów krytycznych przed nieautoryzowanym dostępem ma ogromne znaczenie. Dyrektywa NIS 2, której celem jest zwiększenie cyberodporności podstawowych usług i infrastruktury cyfrowej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, nakłada rygorystyczne wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa na organizacje uważane za kluczowe dla gospodarki cyfrowej UE.

W tym kontekście skuteczne praktyki PAM okazują się podstawowym elementem kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom ograniczanie ryzyka związanego z naruszonym dostępem uprzywilejowanym i przestrzeganie bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie egzekwowania prawa i kontroli technicznych określonych w dyrektywie NIS2.

W tym artykule zbadane zostaną synergie między rozwiązaniami PAM a wymaganiami NIS 2, wyjaśniając, w jaki sposób funkcje PAM są zgodne z wymogami dyrektywy dotyczącymi dalszej ustawy o odporności cybernetycznej, poprawiającej stan cyberbezpieczeństwa i zapewniającej zgodność.

Środki zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa

Zrozumienie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa w ramach NIS2:

Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa w ramach dyrektywy NIS2 obejmuje systematyczne podejście do identyfikacji, oceny i łagodzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Proces ten jest niezbędny dla organizacji wyznaczonych przez właściwe władze lub władze krajowe, jako istotne lub ważne podmioty objęte zakresem dyrektywy. Wymaga wszechstronnego zrozumienia potencjalnych zagrożeń, słabych punktów i potencjalnego wpływu incydentów bezpieczeństwa na infrastrukturę krytyczną i usługi cyfrowe.

NIS2 nakłada na organizacje obowiązek przyjęcia podejścia do cyberbezpieczeństwa opartego na ryzyku, dostosowując swoje środki do konkretnych zagrożeń, na jakie są narażone. Obejmuje to przeprowadzanie regularnych ocen ryzyka w celu identyfikacji słabych punktów i zagrożeń, ocenę prawdopodobieństwa i potencjalnego wpływu tych zagrożeń oraz wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń w celu ich ograniczenia.

Rozumiejąc zasady zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą opracować proaktywne strategie ochrony swoich sieci i systemów informatycznych przed ewoluującymi zagrożeniami.

Środki techniczne i organizacyjne wymagane przez NIS2:

NIS2 przedstawia zestaw środków technicznych i organizacyjnych, które organizacje muszą wdrożyć, aby zwiększyć odporność swoich sieci i systemów informatycznych na ataki cybernetyczne. Środki te obejmują ustanowienie solidnych zasad i procedur bezpieczeństwa, wdrożenie kontroli dostępu, przeprowadzanie regularnych ocen bezpieczeństwa i zapewnienie możliwości reagowania na incydenty.

Techniczne środki bezpieczeństwa mogą obejmować wdrażanie technologii bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań i szyfrowanie w celu ochrony danych i systemów przed nieautoryzowanym dostępem i cyberatakami.

Z drugiej strony środki organizacyjne koncentrują się na ustanowieniu skutecznych struktur zarządzania, ról i odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo, a także promowaniu kultury świadomości bezpieczeństwa i zgodności w organizacji.

Rola zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) w ograniczaniu ryzyka cybernetycznego:

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu zagrożeń cybernetycznych poprzez kontrolowanie i monitorowanie dostępu do uprzywilejowanych kont i zasobów w infrastrukturze IT organizacji. Konta uprzywilejowane, na przykład konta należące do administratorów systemów i menedżerów IT, mają podwyższone uprawnienia, których naruszenie może prowadzić do poważnych naruszeń bezpieczeństwa i wycieków danych.

Rozwiązania PAM pomagają organizacjom egzekwować zasady najmniejszych uprawnień, automatyzować zarządzanie hasłami i monitorować działania użytkowników uprzywilejowanych, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i ograniczać zagrożenia wewnętrzne. Wdrażając rozwiązania PAM, organizacje mogą zmniejszyć powierzchnię ataku, wzmocnić kontrolę dostępu i poprawić ogólny stan cyberbezpieczeństwa, dostosowując się w ten sposób do wymogów dyrektywy NIS2 w zakresie zarządzania ryzykiem.

Sieci i systemy informacyjne

Zakres sieci i systemów informatycznych (NIS) w ramach NIS2:

Zakres systemów sieciowych i informatycznych (NIS) zgodnie z dyrektywą NIS2 obejmuje dostawców infrastruktury krytycznej i usług cyfrowych w Unii Europejskiej. Podmioty te są operatorami usług kluczowych dla funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i mogą działać w różnych sektorach, m.in. w energetyce, służbie zdrowia, finansach czy infrastrukturze cyfrowej.

NIS2 identyfikuje istotne i ważne podmioty na podstawie analizy ryzyka oraz ich znaczenia dla gospodarki i społeczeństwa, wymagając od nich przyjęcia odpowiednich krajowych strategii i środków w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich sieci i systemów informatycznych.

Podstawowe elementy zgodności z NIS:

Zgodność z dyrektywą NIS wiąże się z wdrożeniem szeregu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie odporności usług sieciowych i chmur obliczeniowych oraz systemów informatycznych. Do istotnych elementów zgodności NIS zalicza się przeprowadzanie ocen ryzyka, ustalanie procedur reagowania na incydenty, wdrażanie kontroli dostępu, wykorzystywanie możliwości cyberbezpieczeństwa oraz zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i usług cyfrowych. Ponadto organizacje muszą współpracować z władzami, niezwłocznie zgłaszać incydenty związane z cyberbezpieczeństwem i przestrzegać wymogów regulacyjnych określonych w dyrektywie.

Jak PAM wspiera bezpieczny dostęp do sieci i systemów informatycznych:

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) odgrywa kluczową rolę we wspieraniu bezpiecznego dostępu do sieci i systemów informatycznych poprzez kontrolowanie i monitorowanie uprzywilejowanych kont i danych uwierzytelniających. Rozwiązania PAM pomagają egzekwować zasady najmniejszych uprawnień, automatyzować zarządzanie hasłami i rejestrować działania użytkowników uprzywilejowanych, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i ograniczać zagrożenia bezpieczeństwa. Wdrażając rozwiązania PAM, organizacje mogą wzmocnić kontrolę dostępu, zmniejszyć ryzyko zagrożeń wewnętrznych i poprawić ogólny stan bezpieczeństwa swoich sieci i systemów informatycznych, ułatwiając w ten sposób zgodność z wymaganiami NIS2.

Implementacja NIS2 do prawa krajowego

Wymogi dotyczące wdrożenia NIS2 do ustawodawstwa krajowego:

Wdrożenie dyrektywy NIS2 do ustawodawstwa krajowego wiąże się z transpozycją jej przepisów do istniejących ram prawnych każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE). Proces ten wymaga od prawodawców uchwalenia przepisów ustawowych i wykonawczych zgodnych z celami i wymogami dyrektywy NIS, zapewniających spójność i harmonizację pomiędzy organami państw członkowskich UE. Kluczowe wymogi dotyczące wdrożenia NIS2 do ustawodawstwa krajowego obejmują zdefiniowanie niezbędnych i ważnych podmiotów, ustanowienie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz określenie mechanizmów egzekwowania prawa i kar za nieprzestrzeganie.

Terminy zgodności i ramy regulacyjne:

NIS2 wyznacza konkretne terminy dla państw członkowskich UE na transpozycję jego przepisów do prawa krajowego i odpowiednie wdrożenie środków cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie mają obowiązek przyjąć i opublikować w określonym terminie środki mające na celu zapewnienie zgodności z NIS2, zapewniając przestrzeganie wymogów dyrektywy przez istotne i ważne podmioty publiczne i prywatne. Ponadto w państwach członkowskich można ustanowić ramy regulacyjne w celu nadzorowania zgodności z NIS2, w tym wyznaczenia właściwych organów odpowiedzialnych za monitorowanie, egzekwowanie prawa i współpracę między państwami członkowskimi.

Rola rozwiązań PAM w raportowaniu zgodności z NIS2:

Rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu obowiązków raportowania zgodności w ramach NIS2, zapewniając kompleksową widoczność i kontrolę nad uprzywilejowanym dostępem do sieci i systemów informatycznych. Rozwiązania PAM umożliwiają organizacjom generowanie ścieżek audytu, dzienników i raportów dotyczących działań użytkowników uprzywilejowanych, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność w działaniach zapewniających zgodność. Co więcej, rozwiązania PAM pomagają organizacjom wykazać przestrzeganie wymagań NIS2 związanych z kontrolą dostępu, reagowaniem na incydenty, wymogami bezpieczeństwa i powiadamiania oraz zarządzaniem ryzykiem cyberbezpieczeństwa, wspierając w ten sposób obowiązki raportowania zgodności określone w dyrektywie.

Ochrona sektorów krytycznych w UE

Dyrektywa NIS 2 stanowi kamień węgielny wysiłków Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia ram cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony sektorów krytycznych przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

Zgodnie z dyrektywą podmioty należące do kompetencji średnich przedsiębiorstw lub przekraczające określone przez nie progi są również podmiotami krytycznymi podlegającymi wymogom zgodności. Podmioty te klasyfikuje się jako „istotne” lub „ważne” w zależności od ich znaczenia dla rynku wewnętrznego Unii oraz potencjalnych konsekwencji zakłóceń w świadczeniu usług.

Kluczowe sektory krytyczne:

Energia, transport i bankowość:

W szczególności do sektorów uznawanych za niezwykle krytyczne należą energetyka, transport i bankowość. Sektory te odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu podstawowych usług i działalności gospodarczej, np. zapewnianiu nieprzerwanego przepływu energii elektrycznej i usług transportowych oraz zabezpieczaniu transakcji finansowych.

Opieka zdrowotna i infrastruktura cyfrowa:

Dyrektywa rozszerza swój zakres, aby objąć sektory krytyczne, takie jak opieka zdrowotna i infrastruktura cyfrowa. Placówki opieki zdrowotnej, w tym szpitale i laboratoria, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego, natomiast infrastruktura cyfrowa, w tym punkty wymiany Internetu i usługi przetwarzania w chmurze, stanowi podstawę nowoczesnej komunikacji i operacji.

Inne krytyczne sektory:

Dodatkowo za krytyczne uznaje się takie sektory, jak administracja publiczna, usługi pocztowe, gospodarka odpadami i produkcja. Sektory te przyczyniają się do funkcjonalności społeczeństwa i dobrobytu gospodarczego, podkreślając wzajemne powiązania i podatność różnych branż na zagrożenia cybernetyczne.

Zasadniczo dyrektywa NIS 2 odzwierciedla zaangażowanie UE we wzmacnianie odporności cyberbezpieczeństwa we wszystkich sektorach krytycznych. Nakazując wprowadzenie środków zapewniających zgodność i wspierając współpracę między podmiotami publicznymi i prywatnymi, dyrektywa ma na celu zwiększenie odporności operacyjnej Unii i złagodzenie wpływu incydentów cybernetycznych na jej gospodarkę i społeczeństwo. W miarę ewolucji zagrożeń cybernetycznych przestrzeganie dyrektywy staje się niezbędne dla ochrony infrastruktury krytycznej UE oraz zapewnienia jej ciągłej stabilności i dobrobytu.

Ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA) i NIS2

Przegląd ustawy o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA):

Ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA) to wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej mający na celu wzmocnienie odporności operacyjnej sektora finansowego UE na zagrożenia i incydenty cybernetyczne. DORA dąży do ustanowienia kompleksowych ram zarządzania ryzykiem cybernetycznym i jego łagodzenia, zapewnienia ciągłości podstawowych usług finansowych oraz poprawy współpracy i wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. DORA obejmuje przepisy dotyczące zgłaszania incydentów, środków zarządzania ryzykiem cybernetycznym, szkoleń i testowania cyberbezpieczeństwa oraz nadzoru sprawowanego przez właściwe organy.

Dostosowanie DORA do celów NIS2:

DORA ściśle wpisuje się w cele dyrektywy NIS2, szczególnie w zakresie zwiększania odporności cyberbezpieczeństwa i promowania współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego incydentami cybernetycznymi wśród operatorów infrastruktury krytycznej. Zarówno DORA, jak i NIS2 mają na celu poprawę odporności podstawowych usług i infrastruktury cyfrowej na zagrożenia cybernetyczne, choć w różnych sektorach. Ustanawiając wspólne standardy i zasady zarządzania ryzykiem cybernetycznym, reagowania na incydenty i współpracy, DORA i NIS2 przyczyniają się do tworzenia solidniejszego i bezpieczniejszego ekosystemu cyfrowego w całej UE.

Wykorzystanie PAM w celu zapewnienia zgodności z przepisami DORA i NIS2:

Rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zgodności z przepisami DORA i NIS2, zapewniając niezbędne możliwości zabezpieczenia uprzywilejowanego dostępu do krytycznych systemów i danych. Rozwiązania PAM pomagają instytucjom finansowym i innym dostawcom usług kluczowych egzekwować zasady najniższych uprawnień, automatyzować kontrolę dostępu uprzywilejowanego i monitorować działania użytkowników uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym. Wdrażając rozwiązania PAM, organizacje mogą wzmocnić swój poziom cyberbezpieczeństwa, ograniczyć ryzyko nieuprawnionego dostępu i naruszeń danych oraz wykazać zgodność z DORA, NIS2 i innymi odpowiednimi przepisami. Ponadto rozwiązania PAM ułatwiają raportowanie zgodności, generując szczegółowe ścieżki audytu, dzienniki dostępu i raporty zgodności, pomagając w ten sposób organizacjom skutecznie spełniać wymagania i obowiązki regulacyjne.

Dlaczego Fudo Security przoduje w rozwiązaniach NIS2 i zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym

Fudo Security wyróżnia się jako wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), oferujący niezrównane możliwości, które spełniają rygorystyczne wymagania dyrektywy NIS2 i najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oto dlaczego rozwiązania Fudo Security wyróżniają się w kontekście NIS2 i PAM:

Kompleksowa funkcjonalność PAM: Rozwiązania PAM firmy Fudo Security zapewniają wszechstronną funkcjonalność do ochrony, kontroli i monitorowania uprzywilejowanego dostępu w infrastrukturze IT organizacji. Od bezpiecznego przechowywania poufnych danych uwierzytelniających po podnoszenie uprawnień w odpowiednim czasie i automatyczną rotację, Fudo Security gwarantuje, że organizacje mogą egzekwować zasady najniższych uprawnień i minimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Dostosowanie do wymagań NIS2: Rozwiązania Fudo Security są starannie zaprojektowane tak, aby były zgodne z kontrolami technicznymi i środkami organizacyjnymi wymaganymi przez dyrektywę NIS2. Oferując scentralizowane skarbce danych uwierzytelniających, szczegółowe zasady dostępu i wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym, Fudo Security umożliwia organizacjom skuteczne spełnianie wymagań zgodności z NIS2.

Podejście nowej generacji do PAM: Fudo Security przyjmuje podejście nowej generacji do PAM, wykorzystując innowacyjne technologie, takie jak analityka oparta na sztucznej inteligencji i architektura bezagentowa, aby usprawnić zarządzanie dostępem uprzywilejowanym. Takie podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także upraszcza wdrażanie i zarządzanie w organizacjach każdej wielkości.

Udokumentowane osiągnięcia sukcesu: Dzięki udokumentowanym sukcesom w pomaganiu organizacjom w osiąganiu zgodności z przepisami i wzmacnianiu ich pozycji w zakresie cyberbezpieczeństwa, Fudo Security zyskało pozycję zaufanego partnera w dziedzinie PAM. Jej rozwiązania zostały zastosowane przez wiodące przedsiębiorstwa z różnych branż, potwierdzając ich skuteczność i niezawodność.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i użyteczność: Fudo Security priorytetowo traktuje wygodę użytkownika, oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjne funkcje, dzięki którym wdrażanie i administrowanie PAM jest proste. Skupienie się na użyteczności zapewnia organizacjom możliwość wykorzystania pełnych możliwości rozwiązań Fudo Security bez niepotrzebnej złożoności.

Rozwiązania Fudo Security reprezentują szczyt doskonałości w dziedzinie zgodności z NIS2 i zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Oferując wszechstronną funkcjonalność, zgodność z wymogami regulacyjnymi, innowacyjną technologię, sprawdzony sukces i przyjazną dla użytkownika konstrukcję, Fudo Security umożliwia organizacjom zwiększenie odporności na cyberbezpieczeństwo i bezproblemowe sprostanie wyzwaniom ewoluującego krajobrazu zagrożeń.

Chcesz nurkować głębiej?

Zachęcamy do zapoznania się z naszym obszernym e-bookiem, aby dogłębnie zrozumieć, w jaki sposób Fudo Security może zwiększyć zgodność z przepisami NIS2 oraz poprawić wspólny poziom cyberbezpieczeństwa i odporności. Zdobądź cenne informacje, praktyczne wskazówki i opinie ekspertów, aby wzmocnić swoje cyfrowe zabezpieczenia.