Privileged Access Management

W nieustannie zmieniającym się środowisku cyberbezpieczeństwa organizacje borykają się z ciągłymi zagrożeniami ze strony złośliwych podmiotów dążących do nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych informacji. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, nowoczesne przedsiębiorstwa sięgają po Privileged Access Management (PAM) jako kluczowy element swojej architektury bezpieczeństwa.

PAM umożliwia organizacjom monitorowanie, wykrywanie i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do uprzywilejowanych zasobów, zapewniając, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do kluczowych systemów i danych. Kontynuuj czytanie, aby zgłębić świat PAM, poznając, jak działa, jakie ma zastosowania, najlepsze praktyki oraz ogólną istotę w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Na czym polega Privileged Access Management (PAM)

W swojej istocie Privileged Access Management (PAM) to rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa tożsamości, które stanowi potężną obronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Osiąga to poprzez monitorowanie, wykrywanie i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do uprzywilejowanych kont.

PAM działa poprzez synergiczne połączenie procesów, ludzi i technologii, dostarczając organizacjom klarownego obrazu tego, kto korzysta z uprzywilejowanych kont i jakie czynności wykonuje podczas zalogowania. Ogólnym celem jest ograniczenie liczby użytkowników posiadających dostęp do funkcji administracyjnych, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo systemu. Dodatkowe warstwy ochrony współpracują ze sobą, aby łagodzić skutki naruszeń danych organizowanych przez podmioty groźne.

Jak działa PAM

Solidne rozwiązanie PAM zaczyna od zidentyfikowania podmiotów – to jednostek, procesów czy technologii – które wymagają uprzywilejowanego dostępu. Następnie ustala konkretne zasady, które mają zastosowanie do tych podmiotów. Dla skutecznego rozwiązania PAM ważne jest wsparcie tych zasad poprzez różne środki, w tym zautomatyzowane zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Ponadto administratorzy powinni mieć zdolność do automatyzacji procesu zarządzania cyklem życia konta, co obejmuje tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kont. Ciągłe monitorowanie sesji jest również istotne, umożliwiając organizacjom generowanie raportów oraz szybkie identyfikowanie i śledzenie wszelkich nieprawidłowości.

Zastosowania PAM

PAM to wszechstronne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w różnych przypadkach użycia, każdy z nich przyczyniający się do wzmocnienia pozycji organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oto kilka głównych przypadków użycia:

Zapobieganie Kradzieży Poświadczeń: Jednym z najpowszechniejszych zagrożeń w cyfrowym środowisku jest kradzież danych logowania. Cyberprzestępcy często sięgają po te dane, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do kont użytkowników. Solidne rozwiązanie PAM łagodzi to ryzyko, wprowadzając dostęp dokładnie w czasie i w odpowiedniej ilości, wsparty uwierzytelnianiem wieloskładnikowym dla tożsamości i kont administracyjnych.

Spełnianie Wymagań Zgodności: W erze restrykcyjnych regulacji dotyczących ochrony danych, utrzymanie zgodności jest niemożliwe do negocjacji. Rozwiązania PAM umożliwiają organizacjom przestrzeganie tych regulacji poprzez generowanie szczegółowych raportów na temat działań uprzywilejowanych użytkowników, stanowiąc istotny dowód zgodności.

Zarządzanie Cyklem Życia Użytkownika: Oprócz ochrony uprzywilejowanego dostępu, PAM ułatwia automatyzację procesu zarządzania cyklem życia użytkownika, obejmującego tworzenie konta, dostarczanie zasobów oraz wycofywanie dostępu.

Monitorowanie i Rejestrowanie Działań Uprzywilejowanych Kont: Możliwość ciągłego monitorowania i rejestrowania działań uprzywilejowanych kont jest kluczowa dla identyfikacji podejrzanych zachowań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu organizacji.

Zabezpieczanie Zdalnego Dostępu: W erze coraz powszechniejszej pracy zdalnej zabezpieczanie odległego dostępu do kluczowych systemów jest kluczowe. Rozwiązania PAM dostarczają zaszyfrowanych bram, zapewniając bezpieczny dostęp zdalny i redukując poleganie na tradycyjnym dostępie opartym na hasłach.

Kontrola Dostępu Zewnętrznych Podmiotów: Organizacje często współpracują z dostawcami zewnętrznymi, którzy wymagają dostępu do określonych systemów. Rozwiązania PAM ułatwiają kontrolowany dostęp dla tych zewnętrznych podmiotów, zapewniając bezpieczeństwo zasobów organizacji.

Rodzaje kont uprzywilejowanych

Uprzywilejowane konta przyjmują różne formy, każde pełniące odrębną rolę w infrastrukturze informatycznej organizacji:

Konta Super Użytkownika: Ta rodzaj kont nadaje administratorom nieograniczony dostęp do plików, katalogów i zasobów, umożliwiając wykonywanie kluczowych zadań systemowych.

Konta Administratora Domeny: To najwyższy poziom kontroli w systemie, konta administratora domeny mają dostęp do wszystkich stanowisk roboczych i serwerów w obrębie domeny, kontrolując konfiguracje systemu oraz konta administrujące.

Konta Administratora Lokalnego: Konta administratora lokalnego mają kontrolę administracyjną nad określonymi serwerami lub stanowiskami roboczymi, często tworzone w celach konserwacyjnych.

Konta Administratora Aplikacji: Konta administratora aplikacji umożliwiają pełen dostęp do konkretnych aplikacji i danych przechowywanych w ich obrębie.

Konta Usługowe: Te konta ułatwiają bezpieczne interakcje między aplikacjami a systemem operacyjnym.

Konta Biznesowe Uprzywilejowane: Konta biznesowe uprzywilejowane posiadają wysoki poziom uprawnień w oparciu o obowiązki zawodowe.

Konta Awaryjne: Zaprojektowane z myślą o odzyskiwaniu systemu po katastrofie, konta awaryjne umożliwiają użytkownikom nieuprzywilejowanym uzyskanie dostępu administracyjnego do bezpiecznych systemów w razie kryzysu.

Najważniejsze plusy Privileged Access Management

Skuteczne wdrożenie PAM wymaga przestrzegania najlepszych praktyk w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka. Oto kilka kluczowych zaleceń, które warto mieć na uwadze:

Wymaganie Uwierzytelniania Wieloskładnikowe: Wzmocnij bezpieczeństwo, wymagając uwierzytelniania wieloskładnikowego, dodając dodatkową warstwę weryfikacji tożsamości dla użytkowników korzystających z kont czy aplikacji.

Automatyzacja Bezpieczeństwa: Zautomatyzuj procesy bezpieczeństwa, aby zredukować ryzyko ludzkich błędów i zwiększyć efektywność. Zautomatyzowane ograniczanie uprawnień i zapobieganie nieautoryzowanym działaniom są szczególnie istotne w przypadku wykrywania zagrożeń.

Usunięcie Użytkowników Końcowych: Zidentyfikuj i usuń niepotrzebnych użytkowników końcowych z lokalnych grup administratorów na stacjach roboczych z systemem Windows. To zmniejsza ryzyko wykorzystania kont administratorów przez podmioty groźne do przemieszczania się po sieci.

Ustanowienie Baz i Monitorowanie Odchyleń: Regularnie przeprowadzaj audyty aktywności uprzywilejowanego dostępu, aby zrozumieć legitymację działań. Ta wiedza pomaga identyfikować odchylenia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu systemu.

Zastosowanie Dostępu „Just in time”: Stosuj zasadę najmniejszych uprawnień, nadając minimalny dostęp i udzielając uprawnienia tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Segmentacja systemów i sieci w oparciu o zaufanie, potrzeby i uprawnienia zwiększa bezpieczeństwo.

Unikanie Trwałego Uprzywilejowanego Dostępu: Zamiast trwałego uprzywilejowanego dostępu, rozważ udzielanie tymczasowego dostępu dokładnie w czasie i dokładnie w wystarczającej ilości. Zapewnia to, że użytkownicy mają ważne powody do uzyskania podwyższonych uprawnień, i to tylko przez wymagany czas.

Stosowanie Kontroli Dostępu na Podstawie Aktywności: Nadawaj uprawnienia na podstawie aktywności i użycia danej osoby. To podejście zmniejsza różnicę między przyznanymi a używanymi uprawnieniami, co ogranicza potencjalne pole ataku.

Znaczenie Privileged Access Management

W erze, gdy ludzie często stanowią najsłabsze ogniwo w cyberbezpieczeństwie, uprzywilejowane konta stanowią znaczne ryzyko dla organizacji. PAM wyposaża zespoły ds. bezpieczeństwa w środki do identyfikowania szkodliwych działań wynikających z nadużywania uprawnień oraz umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w celu zniwelowania ryzyka. Dobrze wdrożone rozwiązanie PAM zapewnia, że pracownicy posiadają jedynie niezbędny poziom dostępu do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
Oprócz identyfikowania i przeciwdziałania szkodliwym działaniom związanym z nadużywaniem uprawnień, rozwiązanie PAM pomaga organizacjom

Minimalizowanie Potencjału Wycieku Bezpieczeństwa: Jeśli dojdzie do wycieku, PAM ogranicza jego zasięg wewnątrz systemu.

Redukcja Punkty Wejścia Dla Potencjalnych Zagrożeń: Ograniczenie uprawnień dla jednostek, procesów i aplikacji zabezpiecza przed zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.


Zapobieganie Atakom Malware: Usuwanie nadmiernych uprawnień ogranicza rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania, jeśli dostanie się ono do systemu.


Ułatwianie Tworzenia Przyjaznego Dla Audytu Środowiska: Rozwiązania PAM oferują kompleksowe strategie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem poprzez dzienniki aktywności, które pomagają w monitorowaniu i wykrywaniu podejrzanej aktywności.

Implementacja PAM Security

Rozpoczęcie pracy z Zarządzaniem Uprzywilejowanym Dostępem wiąże się z kompleksowym planem obejmującym kluczowe obszary:

Pełna Widoczność do Uprzywilejowanych Kont: Rozwiązanie PAM powinno zapewniać pełną widoczność wszystkich przywilejów używanych przez ludzi i obciążenia robocze. Po ustanowieniu tej widoczności domyślne konta administratorów powinny zostać usunięte, a zasada najmniejszych uprawnień powinna zostać zastosowana.

Zarządzanie i Kontrola Uprzywilejowanym Dostępem: Utrzymywanie kontroli nad uprzywilejowanym dostępem i śledzenie podnoszenia uprawnień jest istotne, aby zapobiec wymykaniu się spod kontroli przywilejów.

Monitorowanie i Audyt Działań Uprzywilejowanych: Wprowadzenie polityk określających legalne zachowania dla użytkowników uprzywilejowanych oraz identyfikowanie działań naruszających te polityki.

Automatyzacja Rozwiązań PAM: Automatyzacja jest kluczowa dla efektywnego skalowania rozwiązań PAM na szeroką gamę uprzywilejowanych kont, użytkowników i zasobów. Automatyzacja odkrywania, zarządzania i monitorowania redukuje administracyjne obciążenie i złożoność.

W zależności od działu IT organizacji rozwiązanie PAM może być stopniowo integrowane, aby obsługiwać bardziej rozbudowane funkcje. Rozważ zalecenia dotyczące kontroli bezpieczeństwa, aby spełnić konkretne regulacje związane z zgodnością. Integracja z rozwiązaniem Security Information and Event Management (SIEM) może dodatkowo wzmacniać bezpieczeństwo i zdolności do wykrywania zagrożeń.