HIPAA - Wyzwania związane ze zgodnością w kontekście PAM

Czym jest HIPAA?

HIPAA oznacza Health Insurance Portability and Accountability Act. Wprowadzona w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych, Ustawa HIPAA to federalne prawo, które miało na celu modernizację przepływu informacji medycznej, określenie zasad ochrony Osobistych Informacji Identyfikujących (Personally Identifiable Information – PII) przechowywanych przez branżę opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdrowotnych, które powinny być chronione przed oszustwami i kradzieżą oraz zaadresowanie problemów związanych z zakresem ubezpieczenia zdrowotnego.

Kluczowe komponenty HIPAA

HIPAA składa się z kilku głównych składników, z których każdy koncentruje się na różnych aspektach ochrony informacji zdrowotnej. Dwa najistotniejsze przepisy dotyczące ochrony danych pacjentów odnoszą się do prywatości (Privacy Rule) i Bezpieczeństwa (Security Rule).

Prywatność - Privacy Rule

Przepis Prywatności lub Standardy ustalone dla Prywatności – Indywidualnie identyfikowalnej Informacji o Zdrowiu, ustanawiają krajowe normy ochrony indywidualnie identyfikowalnych informacji zdrowotnych przez trzy rodzaje objętych podmiotów: plany zdrowotne, giełdy informacji zdrowotnej oraz dostawcy opieki zdrowotnej przeprowadzający standardowe transakcje elektroniczne. Kluczowe aspekty obejmują:

 • Chronione Informacje o Zdrowiu (PHI): Odnosi się to do wszelkich informacji przechowywanych przez objęty podmiot, dotyczących stanu zdrowia, świadczenia opieki zdrowotnej lub płatności za opiekę zdrowotną, które można powiązać z konkretną osobą.
 • Objęte Podmioty: Są to plany zdrowotne, giełdy informacji zdrowotnej oraz dostawcy opieki zdrowotnej przekazujący elektronicznie jakiekolwiek informacje zdrowotne.
 • Prawa Pacjenta: Przepis Prywatności przyznaje pacjentom prawa do ich informacji zdrowotnych, w tym prawa do przeglądania, uzyskiwania kopii swoich dokumentacji zdrowotnych oraz zgłaszania poprawek.

Bezpieczeństwo - Security Rule

Przepis Bezpieczeństwa, czyli Standardy Bezpieczeństwa Ochrony Elektronicznych Chronionych Informacji o Zdrowiu, ustanawiają krajowe normy dotyczące ochrony poufności, integralności i dostępności elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych. Kluczowe elementy obejmują:

 • Zabezpieczenia Administracyjne: Polityki i procedury mające na celu jasne określenie, w jaki sposób podmiot będzie przestrzegać ustawy.
 • Zabezpieczenia Fizyczne: Kontrolowanie fizycznego dostępu w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do chronionych danych.
 • Zabezpieczenia Techniczne: Kontrolowanie dostępu do systemów komputerowych i umożliwianie objętym podmiotom ochronę komunikacji zawierającej chronione informacje o zdrowiu przesyłane elektronicznie przez otwarte sieci przed przechwyceniem przez osoby inne niż zamierzony odbiorca.

Wyzwania dla zgodności HIPAA w kontekście PAM

Jednym z najważniejszych wyzwań w osiągnięciu zgodności z HIPAA jest skuteczne zarządzanie uprzywilejowanym dostępem. Konta uprzywilejowane to te, które posiadają podwyższone uprawnienia i dostęp do danych o poufnym charakterze, co czyni je głównym celem zarówno dla zagrożeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Różne grupy pracowników, od administratorów IT po dostawców opieki zdrowotnej, potrzebują uprzywilejowanego dostępu do systemów zawierających Chronione Informacje o Zdrowiu (PHI). Zapewnienie, że każdy użytkownik ma odpowiednie poziomy dostępu, a ten dostęp jest odwoływany, gdy nie jest już potrzebny lub gdy pracownik opuszcza organizację, jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa. Nie zapominajmy o ryzyku ze strony wewnętrznych źródeł. Zagrożenia ze strony wewnętrznych aktorów, czy to umyślne czy przypadkowe, stanowią istotne ryzyko w kontekście uprzywilejowanego dostępu. Pracownicy posiadający dostęp do danych o poufnym charakterze mogą ich nadużywać, lub nieumyślnie mogą paść ofiarą ataków phishingowych, prowadząc do naruszeń bezpieczeństwa danych.

Zarządzanie oznacza również ciągłe monitorowanie uprzywilejowanych działań. Bez właściwego monitoringu nieautoryzowane lub złośliwe działania uprzywilejowanych użytkowników mogą pozostać niezauważone, co prowadzi do potencjalnych naruszeń danych i niezgodności z HIPAA.

Aby spełnić wymogi zgodności z HIPAA, istotne jest także audytowanie i raportowanie wszelkich niebezpiecznych zdarzeń. HIPAA nakłada obowiązek utrzymania szczegółowych dzienników dostępu i modyfikacji PHI przez organizacje opieki zdrowotnej. Wyzwaniem tutaj jest nie tylko zapisywanie tych informacji, ale także efektywne i wydajne przeprowadzanie audytów oraz raportowanie, zwłaszcza w przypadku audytów zgodności lub po zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem.

Jak Fudo Enterprise pomaga zachować zgodność HIPAA

Pokonywanie zawiłości związanych ze zgodnością z HIPAA może być niełatwe dla każdej organizacji opieki zdrowotnej. W tym miejscu Fudo Enterprise może być istotnym sojusznikiem. HIPAA obejmuje szereg wymagań, z których wiele odnosi się bezpośrednio do ochrony i zarządzania wrażliwymi informacjami zdrowotnymi. Przeanalizujmy, w jaki sposób rozwiązanie Zarządzania Dostępem Uprzywilejowanym (PAM) może skutecznie spełniać te wymagania.

 • Kontrola i Zarządzanie Dostępem
  HIPAA nakłada surowe kontrole dotyczące, kto może uzyskiwać dostęp do Chronionych Informacji o Zdrowiu (Protected Health Information – PHI). Fudo Enterprise zapewnia, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do wrażliwych danych, oferując kompleksowe mechanizmy kontroli, aby sprostać wymaganiom dostępu HIPAA. Wprowadza precyzyjne uprawnienia dostępu, umożliwiając określenie, kto może uzyskać dostęp do informacji i w jakich warunkach. Oprócz solidnych zasad dostępu użytkownika i narzędzi do zarządzania sesjami, Fudo Enterprise może monitorować, rejestrować i regulować sesje użytkowników, dodając dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 • Uwierzytelnianie Użytkownika i Weryfikacj
  Zabezpieczanie tożsamości osób uzyskujących dostęp do PHI to istotny element HIPAA. Fudo Enterprise stosuje zaawansowane protokoły, w tym uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), zapewniając pełną weryfikację tożsamości przed udzieleniem dostępu do chronionych informacji. Ten system odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi, ponieważ wymaga wielu form dowodów (takich jak hasła, tokeny bezpieczeństwa czy biometria) do weryfikacji tożsamości użytkownika. Wprowadzając te rygorystyczne środki uwierzytelniania, Fudo Enterprise znacząco redukuje ryzyko naruszenia danych.

 • Monitorowanie i Rejestr Zdarzeń
  Ciągłe monitorowanie i tworzenie rejestrów dostępu do PHI są niezbędne dla zgodności z HIPAA. Możliwości monitorowania Fudo Enterprise zapewniają bieżący nadzór i szczegółowe rejestracje wszystkich działań użytkowników, wspomagając procesy zgodności i śledcze. Funkcje nagrywania sesji i tworzenia kopii zapasowych umożliwiają późniejszą analizę zdarzeń i identyfikację obiektów lub osób odpowiedzialnych za naruszenie procedur bezpieczeństwa. Rozwiązania PAM dostarczają narzędzi, które pozwalają oficerom ds. bezpieczeństwa wyszukiwać istotne słowa kluczowe związane z incydentem podczas podejrzanych sesji. W przypadku naruszenia danych firma zyskuje zdolność do skanowania wszelkich śladów lub dowodów przestępstwa.

 • Szyfrowanie Danych
  Ochrona danych w ruchu i w spoczynku to kluczowe wymaganie. Fudo Enterprise oferuje solidne rozwiązania szyfrowania. Zapewnia to, że wszystkie wrażliwe informacje zdrowotne są bezpiecznie zaszyfrowane, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp. Mechanizmy szyfrowania Fudo Enterprise są zaprojektowane tak, aby chronić przed naruszeniami danych i nieautoryzowanym dostępem, zgodnie z rygorystycznymi standardami szyfrowania.

 • Reakcja na Incydent i Zarządzanie
  HIPAA wymaga szybkiej reakcji i zgłaszania incydentów w przypadku naruszenia danych. Fudo Enterprise oferuje proaktywny system reakcji na incydent, który szybko identyfikuje, zgłasza i rozwiązuje naruszenia danych lub incydenty związane z bezpieczeństwem. Jego funkcja Zapobiegania z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji należy do najbardziej zaawansowanych na rynku. Poprzez analizę indywidualnego zachowania, sztuczna inteligencja tworzy spersonalizowane wzorce zachowań dla każdego użytkownika. Każda podejrzana aktywność powoduje natychmiastowe powiadomienia dla administratora, umożliwiając śledzenie i łagodzenie potencjalnych zagrożeń oraz zapewniając odpowiedzialność za działania odpowiednich osób.

 • Szkolenia i Świadomość
  Szkolenie pracowników w zakresie zgodności z HIPAA jest istotne. Chociaż Fudo Enterprise sam w sobie może nie świadczyć szkoleń, funkcja nagrywania sesji może pomóc w programach szkoleniowych pracowników związanych z bezpiecznym dostępem i przetwarzaniem danych, co pośrednio wspiera wymagania szkoleniowe HIPAA.

Zapewnienie zgodności z Fudo Enterprise

Zgodnie z wymogami, organizacje opieki zdrowotnej są zobowiązane do zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji o zdrowiu pacjentów. Fudo Enterprise oferuje znaczące wsparcie w tym zakresie, ułatwiając dostosowanie się do wymagań HIPAA. Jego zestaw funkcji, obejmujący precyzyjną kontrolę dostępu, solidne uwierzytelnianie użytkowników, zaawansowane monitorowanie i kompleksowe rejestracje zdarzeń, doskonale wpisuje się w rygorystyczne standardy HIPAA. Integracja Fudo Enterprise w infrastrukturę bezpieczeństwa znacząco wzmacnia obronę przed naruszeniami danych i zagrożeniami ze strony wewnętrznej, stanowiąc istotny krok w kierunku zwiększenia zgodności z HIPAA.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży pod adresem e-mail sales@fudosecurity.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 22 100 67 00