Jesteś bezpiecznikiem? Odpowiadasz w swojej firmie za bezpieczeństwo? 

Chcesz mieć kontrolę nad zasobami zdalnymi w domu i w firmie?

Interesują Cię nowości techniczne z zakresu ochrony zdalnego dostępu?
Lubisz testować nowe narzędzia?

Weź udział w konkursie i sprawdź jak działa alternatywa dla VPN za 0 zł

Jakie funkcjonalności lub strategie Fudo One są najbardziej przydatne dla bezpieczeństwa firmy?

Możesz wygrać dostęp do Fudo One dla 10 użytkowników.

* Formularz należy wypełnić po przetestowaniu Fudo One. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Jak wziąć udział w KONKURSIE?

1. Pobierz Fudo One klikając w link poniżej:

2. Zainstaluj Fudo One bezpłatnie w domu lub w pracy

3. Wypróbuj, przetestuj i sprawdź jak łatwo możesz zabezpieczyć swoje zasoby.

4. Zastanów się, jakie funkcjonalności lub strategie Fudo One są najbardziej przydatne dla bezpieczeństwa firmy.

5. Napisz swoją odpowiedź na naszej stronie konkursowej.

6. Wygraj nagrodę: Licencję dla 10 użytkowników Fudo One oraz zestaw gadżetów Fudo Security!

7. Ciesz się nagrodą

Z Fudo One otrzymasz:

 1. Prosty dostęp do infrastruktury – alternatywa dla VPN. 
 2. Centralną listę hostów z uprawnieniami w jednym miejscu. 
 3. Możliwość nagrywania i podglądu nagrań z sesji.
 4. Wyszukiwanie w zapisanych sesjach SSH.
 5. Proste i szybkie wdrożenie w postaci maszyny wirtualnej.

Darmowe narzędzie dostępne bezpłatnie dla 3 użytkowników i 3 serwery.

Etapy konkursu:

Konkurs składa się z 5 etapów. W każdym etapie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca nagrody głównej i 2 osoby wyróżnione. Wybrane opinie oraz inicjały zwycięzców i osób wyróżnionych zostaną ogłoszone na naszym Facebooku https://www.facebook.com/FudoSec w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia etapu. 
 • I etap 19.05.23 – 16.06.23
 • II etap 17.06.23 – 14.07.23
 • III etap 15.07.23 – 11.08.23
 • IV etap 12.08.23 – 8.09.23
 • V etap  9.09.23 – 30.09 23

Regulamin konkursu

 1. Regulamin konkursu “Konkurs dla Bezpieczników”

  1. Organizatorem konkursu “ Konkurs dla Bezpieczników” zwanego dalej Konkursem  jest Fudo Security, z siedzibą w Warszawie 02-486 Al. Jerozolimskie 178, NIP 5242521745 (dalej: “Organizator”).
  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, które posiadają dostęp do Internetu i dysponują wiedzą wystarczającą do zainstalowania i przetestowania bezpłatnego rozwiązania Fudo One, którego Organizator Konkursu jest właścicielem.
  3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 18.05.2023 do 30.09.2023 i jest podzielony na 5 niezależnych etapów i wskazuje daty w których można składać przedmiotowe opinie:

  I etap 18.05.23 – 16.06.23

  II etap 17.06.23 – 14.07.23

  III etap 15.07.23 – 11.08.23

  IV etap 12.08.23 – 8.09.23

  V etap  9.09.23 – 30.09 23

   

  1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  – zaakceptować niniejszy Regulamin 

  – pobrać Fudo One ze strony https://fudosecurity.com/pl/pobierz-fudo-one/

  – zainstalować je na swoim urządzeniu

  –  korzystać z rozwiązania w celu poznania jego funkcjonalności. 

  1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opinii odpowiadającej na pytanie: “Jakie funkcjonalności lub strategie Fudo One są najbardziej przydatne dla bezpieczeństwa firmy?” i przesłaniu jej do organizatora za pomocą formularza zgłoszeniowego na https://fudosecurity.com/pl/konkurs/.
  2. Opinia powinna zawierać techniczne uwagi na temat produktu Fudo One oraz wskazanie, w jaki sposób może on pomóc w zabezpieczeniu zasobów.
  3. Opinia powinna być szczera i oparta na rzeczywistych doświadczeniach związanych z użytkowaniem produktu Fudo One.

  ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

  1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i oceną merytoryczną nadesłanych opinii, Organizator powołał trzyosobową komisję konkursową  w składzie: Małgorzata Nowak, Emilia Rożniatowska i Przemysław Osemlak. Komisja konkursowa wybierała będzie z każdego etapu konkursu 3 najciekawsze zdaniem komisji opinie. Komisja ma prawo do subiektywnej oceny merytorycznych aspektów.
  2. W każdym etapie konkursu zostanie wybrana 1 opinia nagrodzona nagrodą główną w postaci licencji Fudo One dla 10 userów oraz 2 wyróżnione opinie, nagrodzone nagrodą dodatkową w postaci gadżetów: głośnik Bluetooth, przejściówka, narzędzie wielofunkcyjne i plecak.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikami konkursu. 
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych opinii w celach promocyjnych produktu Fudo One.
  5. Wyniki wszystkich etapów konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 października 2023 roku na stronie https://fudosecurity.com/pl/konkurs/.
  6. Wybrane opinie oraz inicjały zwycięzców i wyróżnionych zostaną ogłoszone  na https://fudosecurity.com/pl/konkurs/ w ciągu 3 dni roboczych.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kontaktu z osobami nagrodzonymi w celu przekazania nagród. 

  DANE OSOBOWE

  1.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie Nagród.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres siedziby Organizatora Konkursu.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
  3. a)   temat wiadomości „Reklamacja – Konkurs dla Bezpieczników” z dnia (…)”,
  1. b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także – opcjonalnie – adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru kontaktowego telefonu komórkowego,
  2. c)   uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. 
  1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu ze zwycięskim Uczestnikiem Konkursu z powodu uprzedniego podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  3. Wszelkie spory wynikłe z udziału w konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na uprawnienia Uczestników.
  5. Uczestnictwo w konkursie i nadesłanie opinii oznacza akceptację regulaminu konkursu

Co gwarantuje FUDO ONE?

Fudo zapewnia najlepszą ochronę zdalnych połączeń do serwerów Unix/Windows, baz danych lub aplikacji internetowych. Dzięki podejściu Zero-Trust użytkownicy mają dostęp do określonych aplikacji i kont tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebują.

Dzięki Fudo One, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich kont szybko i łatwo. Użytkownicy nie będą musieli zmieniać swoich przyzwyczajeń i mogą nadal korzystać z natywnych klientów. Mogą również połączyć się za pośrednictwem Fudo Web Client, który do uzyskania dostępu wymaga jedynie przeglądarki internetowej.

Administratorzy mogą teraz kontrolować sesje połączeń zdalnych mając jednocześnie możliwość dołączenia, udostępnienia, wstrzymania lub zakończenia każdej potencjalnie podejrzanej sesji w czasie rzeczywistym. Możesz udostępniać swoje zasoby za pomocą protokołów RDP, VNC oraz SSH i wszystko nagrywać.

Użytkownicy mogą samodzielnie skonfigurować drugą warstwę uwierzytelniającą. Portal użytkownika umożliwia prostą konfigurację aplikacji mobilnych z kodami QR OATH.

Za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy mogą pobrać oprogramowanie i niemal natychmiast rozpocząć korzystanie z Fudo One.

FUDO